Atnaujink savo šildymo įrenginį ir gauk paramą !

2023-03-15

Turime klientų, kurie pasinaudojo valstybine APVA paramą ir atnaujino savo senus katilus pakeisdami į akumuliuojančius Tulikivi židinius ir gavo paramą. Šiais metais tokia parama galite pasinaudoti ir Jūs !

Vis dar galioja ES finansuojama priemonė šildymo katilo keitimui į efektyvesnį granulinį arba malkinį katilą ar kitą efektyvią šildymo įrangą. Pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose" vykusiame kvietime gauta nemažai paraiškų, beveik visos buvo įvertintos teigiamai ir joms skirtas finansavimas. Iš viso šiai priemonei rezervuota daugiau kaip 9 mln. Eur. Iš esmės finansavimo negavo tik neteisingai užpildę paraiškas.

Paraiškas galima teikti kompensacinei išmokai už neefektyviai biomasę naudojančio individualaus šildymo katilo keitimą. Šiai priemonei nuolat skiriama ES lėšų.

Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius šildymo katilus gali keisti į naują, ne žemesnės kaip 5-os klasės biokuro katilą arba šilumos siurblį. Plačiau apie paramos sąlygas: "Kvietimas: katilų keitimas namų ūkiuose".

Penki žingsniai, kaip pasikeisti seną savo šildymo įrenginį:

 • Gavę paraiškos patvirtinimą, pirkite naują šildymo įrenginį.

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?

 • Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos, t. y. pastatas turi būti baigtas statyti ir įregistruotas iki 2018 m. (jei registracijos formą teiksite 2023 m.)

 • Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?

 • Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis;

 • Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tieks į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą;

 • Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas. 

Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 • naują biokuro (granulinį nekombinuotą) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“. Tik katilo degiklio pakeitimas nėra finansuojamas; (Šis punktas atitinka mūsų siūlomas ilgai šilumą po kūrenimo išlaikančias mūsų krosnis).

 • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;

 • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5;

 • šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,0.

 • kombinuoti siurbliai su dujom ir skystu kuru netinkami finansuoti.

 • SVARBI INFORMACIJA DĖL BIOKURO KATILŲ! Šios priemonės pagrindinis tikslas yra energijos efektyvumo didinimas namų ūkiuose, tačiau siekiama taip pat prisidėti ir prie oro taršos mažinimo. 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimuose pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas.” rankomis pakraunamų katilų išmetamų teršalų kiekiai didesni nei automatiškai, todėl turi būti remiamos tik mažiausiai taršios technologijos, t. y. granuliniai katilai , kurie yra mažiausiai taršūs, palyginus su kitais 5 klasę atitinkančiais katilais. Atsižvelgiant į tai, bus finansuojami tik nekombinuoti automatiškai pakraunami biokuro granuliniai katilai pagal fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje nustatytus 1 kW įkainius http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas.

Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?

 • Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2023 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d, tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti (pvz. gręžinių pasai turi būti išrašyti ne anksčiau nei pateikta registracijos forma iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.

 • Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.

 • Jei įrangos nesuspėsite įsigyti šiais metais, galėsite dalyvauti kitame kvietime ateinančiais 2024 m.

 • Jei įranga bus įsigyta šiais metais, tačiau nepakako finansavimo arba kvietime nustatytu terminu nepateiksite registracijos formos, negalėsite teikti registracijos formos kitais metais, nes išlaidos bus netinkamos finansuoti. 

Koks paramos dydis?

 • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;

 • Parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

 • Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);

 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;

 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima;

Per kiek laiko galėsiu atlikti darbus?

 • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,

 • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija);

Kokius duomenis/dokumentus (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

 • Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);

 • Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);

 • Seno katilo ir sistemos nuotraukos;

 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;

 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių, laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

 • Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

Šaltinis: www.apva.lt

 

Atnaujink savo šildymo įrenginį ir gauk paramą !